Senaste inläggen

Av ricardo rodriguez - Fredag 20 jan 14:36

Förklara följande ord och begrepp. Då har du en bra grund för sammanfattning av orsakerna till och händelserna till första världskriget.

Imperialism

Kejsar Wilhelm II

status

kolonier

Otto von Bismarck

diplomati

expansionspolitik

ny flotta

utöka armén

Österrike-Ungern

Balkan

nationalister

oro

Sarajevo

Serbien - Ryssland

Franz Ferdinand

allianser

Ententen

Centralmakterna

västfronten - östfronten

skyttegravar

hierarkisk och centralstyrd krigsapparat

kommunikationstekniska brister

Hindenburg och Ludendorff

brist på soldater

soldater från kolonier

giftgas

torpedbåt

Versailles.


för mer info besök vår G-Mapp 

ANNONS
Av ricardo rodriguez - 21 november 2016 14:42

Riksdagens talman har en central roll vid bildandet av en ny regering.

Sverige skiljer sig från andra demokratier där statschefen brukar ha denna uppgift.

Talmannens uppgift är att så snart som möjligt få fram en ny statsminister som kan bilda regering.

Slutpunkten i processen är att riksdagen röstar om det förslag talmannen lägger fram. Förslag till ny statsminister Det är endast talmannen som har rätt att lägga fram förslag till ny statsminister för kammaren. Då en regering ska avgå vänder sig statsministern till talmannen som entledigar (avsätter) regeringen.

Samtidigt begär talmannen att regeringen ska vara kvar som en övergångsregering.


En övergångsregering anses endast kunna handlägga löpande frågor och inte ta några politiska initiativ. Den är förbjuden att utlysa nyval. Överläggningar med partiledarna Talmannen ska sedan överlägga med ledarna för samtliga riksdagspartier och de vice talmännen.

Samtalens antal och omfattning beror på hur komplicerad den politiska situationen är. Det vanliga är att talmannen ger en eller flera partiledare tillsammans i uppdrag att undersöka möjligheterna att få till stånd en regering med utsikt att få stöd i riksdagen. Genom dessa samtal får talmannen underlag för att bedöma vem riksdagen kan tänkas godkänna som ny statsminister.


Efter varje val väljer riksdagen talman. Om det sker skifte på posten är det den nyvalde talmannen som ska lägga fram förslag till ny statsminister för riksdagen. För att inte förlora tid förutsätts att den avgående talmannen förbereder regeringsskiftet genom att diskutera med partiledarna direkt efter att en regering avgått. Den avgående talmannen är alltså behörig att entlediga en regering och uppmana den att vara kvar som övergångsregering. 


källa: Riksdagen.se

 

ANNONS
Av ricardo rodriguez - 21 november 2016 14:01

Sverige har fyra (4) grundlagar:

Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

 

Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. Det ska finnas tid för eftertanke och konsekvenserna måste vara särskilt väl genomtänkta. Tanken med detta är att demokratin ska skyddas.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.


Om riksdagen har fattat ett första beslut om att ändra i en grundlag kan riksdagen besluta att en folkomröstning ska hållas. Resultatet av en sådan folkomröstning är bindande. Det innebär att om resultatet blir nej får riksdagen inte ändra i grundlagen. Denna möjlighet infördes 1980 men har aldrig använts.

 
 
Av ricardo rodriguez - 31 oktober 2016 18:11

Året 1944 börjar hela världen att inse vidden av den tyska utrotningspolitiken. Franklin D. Roosevelt skapar organisationen The War Refugee Board, (WRB), för att rädda de judar som finns kvar i de ockuperade delarna av Europa. Organisationen vänder sig till Sverige för att få hjälp och genom Koloman Lauer, som är inflytelserik i den judiska församlingen i #Stockholm, #Wallenberg får uppdraget som särskild attaché vid den svenska legationen i #Budapest.

Takc vara den diplomatiska immunitetet,  kan han röra sig fritt och han har amerikanska pengar som ska täcka kostnader för hyror, mat åt tusentals människor och mutor.

Hans uppdrag är att rädda så många judar som möjligt undan den nazistiska förintelsen. 


När #Wallenberg anländer till Budapest den 9 juli 1944 närmar sig #Rödaarmen från öster. #Tyskland ntensifierar deporteringen av judar.

Den svenska legationen delar ut skyddspass till judar så att de får ett provisoriskt medborgarskap i neutrala #Sverige.

#Wallenberg skaffar fastigheter runt om i #Budapest där judar kan söka tillflykt. De sk. #svenskhusen förklaras vara svenskt territorium och utgör åtminstonee ett tillfälligt fungerande skydd.

 

Raoul #Wallenberg som försvann år 1945 har nu förklarats död av Skatteverket, skriver #svt

 

Av ricardo rodriguez - 24 oktober 2016 15:36

 

Riksdagen ska representera människorna i Sverige, också fattar beslut om lagar. (oftast på förslag från Regeringen).

 

En annan uppgift är att bestämma statens utgifter och inkomster. Dessutom ska Riksdagen granska regeringen, delta i beslut om Sveriges utrikespolitik och arbeta med EU-frågor.

Du som röstar är med och bestämmer hur landet ska styras. Men de demokratiskt valda församlingarna har inte monopol på makt och inflytande. Andra maktcentrum är till exempel organisationer, näringsliv och medier.

I vår grundlag står det att folket ska styra genom sina folkvalda representanter. Du röstar på ett politiskt parti som har ungefär samma åsikter som du. 


Partierna bestämmer vilka som ska stå på listorna till Riksdagen och i vilken ordning. Men du kan genom att kryssa en speciell person på valsedeln påverka möjligheten för henne eller honom att komma in. För att bli invald i Sveriges Riksdag ska man vara 18 år och svensk medborgare.


Vid sidan av den representativa demokratin har vi även direkt demokrati i Sverige. Folkomröstningar är en form av direkt demokrati där medborgarna får säga vad de tycker i en speciell politisk fråga. Omröstningarna är rådgivande, vilket betyder att riksdagen inte måste följa folkomröstningens resultat.

 

Inför varje riksdagsval gäller det för de politiska partierna att nå ut till sina väljare och påverka dem att rösta på ett visst sätt. Målet för partierna är regeringsmakten och så många som möjligt av de 349 platserna (mandaten) i Riksdagen.


K/SO

 

Av ricardo rodriguez - 20 oktober 2016 12:28

 

 • Thailands kung och statschef sedan 70 år tillbaka, Rama IX (Bhumibol), avled.
 • Bob Dylan tilldelas Nobelpriset i litteratur. 
 • Nobelpristagaren och dramatikern Dario Fo avled. 
 • Rymdsonden Rosetta kraschlandar som planerat och avslutar sitt uppdrag.

 

 • 1650 – Drottning Kristina kröns till Sveriges drottning.
 • 1944 – Andra världskriget: General Douglas MacArthur fullföljer sitt löfte då han landstiger på Filippinerna och inleder återerövringen av öarna från japanerna.
 • 2011 – Libyens förre ledare Muammar al-Gaddafi grips av rebellerna och skadas allvarligt, dör senare av skadorna.

   Höstlovet 2016 är vecka 44 ( 31 oktober — 4 november )

Av ricardo rodriguez - 20 oktober 2016 12:15

Följderna av miljö och klimatförändringarna går att se redan i år...

Den tydligaste förändringen är att den globala temperaturen höjs,  det leder till att glaciärer smälter, havsnivåer stiger, väderförhållanden blir mer extrema och att naturkatastrofer oftare uppstår och att dom blir svårare att hantera.


Människan drabbas hårt av klimatförändringarna, speciellt dem som lever i fattigdom och som är beroende av lokala resurser. Miljöförstöring är också ett stort problem i fattiga delar av världen där företag ofta utnyttjar resurser utan att tänka långsiktigt på miljön och människorna som bor där.

För att värna om miljön och motverka klimatförändringarna behövs internationellt samarbete och gemensamma mål för att minska utsläppen. Det är också viktigt att hitta nya energilösningar och att stora företag är villiga att tänka hållbart.

 

Klimaträttvisa

De rika länderna står historiskt sett för de största utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Men det är i de fattiga länderna som de negativa konsekvenserna är mest kännbara. Konsekvenserna av det förändrade klimatet slår direkt mot människors överlevnad och försörjning.

 

Länk: Hållbart liv...Visas felaktigt datum på huvudsidan? Prova att rensa sidans cacheminne.

Av ricardo rodriguez - 17 oktober 2014 09:28

HINDU - INDIER

En hindu är en indier. Ordet kommer från floden Indus. Hinduismen är en kultur, ett sätt att leva. Ca. år 3000 f.Kr fanns i Indien en högt stående kultur. Man brukar kalla den Indus-kulturen. Ca.1500 f.Kr förstördes denna kultur av ett indoeuropeiskt folk, vars språk var släkt med de europeiska språken.

Vedaskrifterna berättar om dessa ariska invandrare och deras religion. Veda betyder vetande och har tillkommit mellan år 1500 och 800 f.K.r

UPANISHADERNA

Upanishaderna betyder “slutet på Veda“ och handlar om Atman, Brahman och Samsara.

Atman

Atman är individens personlighet, själen. Allt levande har en själ. När individen dör ingår själen i en ny varelse.

Karman

Karman, gärningarna, binder människan vid tillvaron. Den nuvarande existensformen beror på gärningarna i föregående existens. Vad man sår får man skörda.

Samsara

Samsara är återfödelsens kretslopp. Befrielse från kretsloppet, eller återfödelsen, är målet för individen. Med reinkarnationsläran menar man läran om tron på återfödelse.

Brahman

Den enskilda individen utplånas när Atman uppgår i Brahman, som är världssjälen, det gudomliga. Det är som när en vattendroppe faller i Oceanen. Själen finns då ej längre som enskild individ. För att Atman skall kunna uppgå i Brahman måste man inse den egna själens identitet med Brahman.

Maya

Den verklighet, som människan upplever med sina sinnen, är inte den sanna verkligheten. Sinnenas värld är en illusion, maya, som döljer den sanna verkligheten, som man skall sträva efter.

YOGA

Yoga är den kroppsliga och själsliga disciplin man underkastar sig då man vill uppnå förening med Brahman. Olika kroppsställningar och andningstekniker är hjälpmedel för att uppnå föreningen.

MEDITATION

Meditation, från latinets “tänka på“, är en annan mycket gammal metod att få kontakt med Gud. Hinduen sitter i rätt meditation och upprepar symbolen för Gud, OM (aum), för att nå insikten om den egna själens identitet med det gudomliga.  

BHAGAVAD GITA

Mycket stor roll spelar Bhagavad Gita (Herrens sång). Bhagavad Gita ingår i eposet (lång berättande dikt) Mahabharata. Den handlar om Gud, som uppenbarar sig som Krishna. Kärleken till Gud är viktig, utan tanke på belöning, säger Bhagavad Gita.

KASTER

Människorna i Indien tillhör olika kaster, d.v.s sociala grupper. I vilken kast man befinner sig beror på hur man levat i tidigare liv. Gärningarna skapar existensen.

Ursprungligen fanns fyra kaster:

1. brahmanerna,    

2. krigarna,

3. hantverkare, bönder och köpmän,   

4. tjänarna, arbetarna.

Varje kast har sina speciella regler att följa. Om man bryter mot sin kasts regler kan man ställas utanför kastsamhället. Man blir då kastlös och tillhör samhällets underklass.

Kastväsendet är officiellt avskaffat, men det fungerar fortfarande i Indien i dag, speciellt på landsbygden. Även en kastlös kan väljas in i parlamentet.

I dag finns flera tusen kaster, huvudsakligen bestämda av yrket.

DEN HELIGA KON

Kon är helig. På samma sätt som vi inte äter upp våra hundar äter inte indiern upp sina kor. Kon symboliserar modern, som är grunden för livet. Kon ger mjölkprodukter, spillning, som man torkar och eldar med eller använder som byggnadsmaterial, gödsel för åkrarna, och den producerar kalvar (oxar) som kan användas som dragdjur. Ko-urin är desinficerande och används som sådant medel.

DEN FOLKLIGA HINDUISMEN

Den folkliga hinduismen har många gudar och tempel för olika ändamål i livet. De viktigaste gudarna är Shiva och Vishnu.

Shiva

Fallossymbolen i templet står för fruktsamhet. Man smörjer den med smör och hänger blommor på den. Shiva står för livet, skaparkraften.

Vishnu

Är den gode uppehållaren, den gudomliga kärlekens symbol. Han är gift med gudinnanLakshmi, symbol för skönheten och lyckan. Vishnu har många uppenbarelseformer. En sådan mänsklig form är Krishna.

Krishna

I Bhagavad Gita  förekommer Krishna som den åttonde inkarnationen (uppenbarelseformen) av Vishnu. Döden förstör inte livet, säger Krishna, och människan måste följa sin kastplikt och älska Gud. Så kan man nå frälsning (moksha).

Moksha

Moksha innebär att man är av med bandet till den materiella världen. Borta är sorg och förgängelse.

HARE KRISHNA

Hare Krishnarörelsen tillber Krishna under dans och musik. Vid meditationen använder man de heliga orden (mantras). Man använder inga stimulantia (kaffe,the,alkohol) och man äter vegetariskt. Rörelsen finns i hela världen.

Läs mer om Hare Krishna.

MAHATMA GANDHI

Mahatma Gandhi (1869-1948) är känd för att han kämpade för Indiens frihet från engelsk överhöghet med icke-våldsprincipen. Han läste ur Bibeln, Koranen och de hinduiska heliga texterna och talade om frid och försoning. Han solidariserade sig med de kastlösa och arbetade för att de skulle få fulla medborgerliga rättigheter.

JAINISMEN

En mycket gammal religiös riktning i Indien är jainismen. Jainaerna vill skydda allt levande. Därför kan man inte ägna sig åt yrken som jordbrukare och slaktare t.ex Detta på grund av tron på att allt har en levande själ, som återföds. De är stränga vegetarianer, som bör leva asketiskt och anstränger sig att ej av misstag döda något levande, t,ex. en insekt.

GUDSBILDER

Som vi har sett finns det olika svar i Indien på frågan om vad Gud är.

Monoteism

Tron att det bara finns en gud.

Polyteism

Tron att det finns många gudar.

Panteism

Tron att det gudomliga genomsyrar hela tillvaron. “Gud finns i allt“.

FRI FRÅN ÅTERFÖDELSE

För att en hindu skall nå sitt mål att slippa återfödas är ett rätt liv viktigt. Man skall följa de levnadsregler som hör till kasten. Man skall göra sin dharma, sin kastplikt.

Levnadsregler

Dessutom finns allmänna levnadsregler:

Man skall inte skada något levande.

Man skall inte ljuga.

Man skall inte stjäla.

Man skall vara givmild.

Man skall inte leva okyskt.

Ett rätt liv innebär inte bara uppoffringar. En hindu skall också sträva efter att uppnå materiell och sexuell lycka. I den hinduiska tron förekommer också tron på himlar och helveten som mellanstationer inför nya återfödelser.

TVÅ SLAGS INDIEN

Av Indiens en miljard invånare lever större delen på landsbygden. Indien gör anspråk på att vara en av världens ledande nationer inom informationstekniken samtidigt som befolkningen på landsbygden i de flesta fall lever utan ström och elektricitet. Nu planeras en satsning på landsbygden. Man skall bygga vägar, skolor och förbättra tillgången till vatten och sjukvård.

HINDUISKA HÖGTIDER

De hinduiska högtiderna är oftast förknippade med årstidernas växlingar.

Holi är tillägnad Krishna. Den är ursprungligen en fruktbarhetsceremoni.

Divali har anknytning till Lakshmi, lyckans gudinna.

Pilgrimsfärder, då hundratusentals människor deltar, förekommer i samband med högtider. De viktigaste målen för pilgrimsfärderna är Varanasi och Allahabad.

När Maha Kumbh Mela-högtiden firades i januari år 2001 fylldes stränderna vid Ganges. Omkring 20 miljoner människor deltog!

Den hinduiska kulten är individualistisk. Man hedrar gudarna genom att läsa heliga texter, lägga fram blommor och frukter. Detta sker i hemmen eller i de mycket rikt smyckade templen. Gudarna sköts noga om (t.ex. tvättas och kläs på) och förs i processioner.

Hinduerna använder sig mycket av astrologi och magi.

Olika trosformer lever sida vid sida i Indien. Vivekanda (religiös auktoritet och lärare d.1903): ”För hinduen är alla religioner, från den lägsta fetischtillbedjan till den högsta dyrkan av enheten, människosjälens försök att fatta och förstå det obegränsade.”

FRÅGOR

1. Vad kallas den äldsta hinduiska litteraturen och vad betyder detta ord?

2. Vad är  atman?

3. Vad är samsara?

4. Vad menas med reinkarnation?

5.Vilket förhållande råder mellan atman och brahman?

6. Följande säger en fader till sin son dagen efter det att sonen lagt salt i vatten: Inte ens i denna kropp märker du det vardande och dock finns det. Detta fina är alltets väsen. Det är det verkliga, det är själen, det är du.“ ( Ur Upanishaderna) Förklara liknelsen.

7. Vad är karma?

8. Vad är maya?

9. Vad är OM?

10. Vad är yoga och vad är syftet med yoga?

11. Vad vill hinduen uppnå med sin meditation?

12. Ge exempel på hur kasten fungerar i praktiken.

13. Nämn en viktig tanke i Bhagavad Ghita.

14. Vilken betydelse har kon för hinduen?

15. Vad är ett mantra?

16. Vem var Mahatma Gandhi?

17. Varför kan inte jainaerna odla grönsaker?

18. Vad menas med a) polyteism b) monoteism c) panteism?

19. Vilka levnadsregler bör en hindu följa?

20. Vad anser Du om hinduismen som religion? Finns det några tankar som tilltalar Dig?

21. Gör en jämförelse mellan kristendom och hinduism. a. Vad är gemensamma tankar i religionerna? b. Vad skiljer de båda religionerna åt i synen på vad Gud är?

22. Gör en jämförelse mellan buddhism och hinduism. a) Vad är gemensamma tankar? b) Vilka tankar skiljer de båda religionerna åt?

23. Tag reda på mer fakta om jainismen (jinismen).

 

@ricar2rodriguez 

Presentation

Omröstning

FÄRGEN? Den svarta lådan som kan avslöja varför det norska planet kraschade vid Kebnekaise – vilken färg har den egentligen?
 röd
 gul
 grön
 orange

Fråga mig

5 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ V ä l k o m n a till Viktor Rydbergs Samskola - SO - Blogg * IV med Blogkeen
Följ V ä l k o m n a till Viktor Rydbergs Samskola - SO - Blogg * IV med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se